1. Đánh giá m?c tiêu v?i m?c đ? nguy c?Gi?ng nh? th? tr??ng ch?ng khoán, n?i m?t vài c? phi?u có m?c đ? nguy c? cao h?n, th? tr??ng b?t đ?ng s?n cũng ti?m ?n nhi?u r?i.Gi? s? b?n mua m?t ngôi nhà, nh?ng ngôi nhà đó c?n nhi?u năm đ? s?a ch?a, th?m chí ph?i s?a đi s?a l?i nhi?u l?n trong m?t năm. Đi?u này s? khi?n l?i nhu?n mà b?n thu l?i đ??c t? ngôi nhà đó gi?m m?nh. K? c? khi bán nhà, b?n cũng s? g?p khó khăn v?i nh?ng lo?i tài s?n nh? v?y. Sau quá trình th?m đ?nh, nhi?u kh? năng nh?ng căn nhà c?n s?a ch?a nhi?u l?n s? m?t đi giá tr?.Đây ch? là m?t trong s? s? nh?ng ví d? v? r?i ro có th? x?y ra trên th? tr??ng BĐS. T?t nhiên, l?ch s? đã ch?ng minh b?t đ?ng s?n là nhân t? trong s? nh?ng lo?i hình đ?u t? an toàn nh?t, nh?ng m?t khi x?y ra nguy c?, b?n có th? m?t r?t nhi?u b?i đ?n gi?n đây là lo?i hình đ?u đ?c thù có giá tr? l?n.Vì v?y, d??i góc đ? là m?t nhà đ?u t?, b?n c?n nghiên c?u k? l??ng tr??c khi đ?a quy?t đ?nh, đ?c bi?t c?n nh?n đ?nh m?c tiêu cu?i cùng c?a b?n thân v?i m?c đ? không may c?a kho?n đ?u t?.2. Xác đ?nh qu? th?i gian dành cho đ?u t? BĐSTr??c khi tham gia th? tr??ng b?t đ?ng s?n, b?n c?n xác đ?nh s? bi?n thành m?t nhà đ?u t? trong n??c toàn th?i gian hay bán th?i gian. V?i m?t nhà đ?u t? trong n??c toàn th?i gian, b?n c?n coi b?t đ?ng s?n là công vi?c chính, là toàn b? s? nghi?p và ph?i dành toàn tâm toàn l?c đ? nghiên c?u, đ?u t?.Trái l?i, m?t vài ng??i coi b?t đ?ng s?n là m?t công vi?c ph?, giúp h? có thêm thu nh?p. Vì v?y, qu? th?i gian c?a nh?ng quý anh ch? đ?u t? bán th?i gian s? r?ng h?n và h? cũng có nhi?u cách th?c h?n. Các quý anh ch? đ?u t? bán th?i gian có th? l?a ch?n m?t vài lo?i hình nh? b?t đ?ng s?n cho thuê hay các qu? tín thác đ?u t? vào BĐS.3. V?ch s?n chi?n l??cCó nhi?u cách đ? ti?p c?n th? gi?i b?t đ?ng s?n, nh?ng quan tr?ng b?n c?n bi?t mình đang giao d?ch v?i qu? th?i gian nào. Trên th? tr??ng b?t đ?ng s?n th??ng chia ra ba kho?ng th?i gian: Ng?n h?n, trung h?n và dài h?n. Đi?u này đ?ng nghĩa v?i vi?c s? có nh?ng chi?n l??c phát tri?n và đ?u t? khác nhau, tuy?t v?i cho t?ng kho?ng th?i gian. Do đó, vi?c xác đ?nh th?i gian đ? v?ch ra k? ho?ch đ?u t? tuy?t h?o là đi?u mà các ng??i mua đ?u t? c?n quan tâm.4. L?a ch?n m?i quan h?N?u b?n đ?nh đ?u t? vào BĐS, m?t trong nh?ng v?n đ?không th? không nh?c t?i chính là các m?i quan h?. M?i quan h? ? đây có th? hi?u theo nhi?u nghĩa, t? đ?ng nghi?p, ng??i mua, nhà môi gi?i, chuyên gia,… t?t c? đ?u có th? giúp s?c cho b?n đ? theo đu?i s? nghi?p đ?u t? vào các lo?i hình bđs đang m? bán b?t đ?ng s?n. T?t nhiên, vi?c cách th?c m?i quan h? làm sao cho thích h?p v?i m?c đích c?a t?ng ng??i không ph?i chuy?n đ?n gi?n, và đi?u này ph? thu?c nhi?u vào s?c nhìn c?a m?i nhà đ?u t?.Cùng có thêm thông tin: https://gitlab.xiph.org/dautubdsland http://abroadsanjal.com/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland http://sct.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=489303&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 http://sc.devb.gov.hk/TuniS/dautubds.land/ https://dohabb.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=341032 https://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/show_user.php?userid=2249550 https://gitlab.physics.muni.cz/dautubdsland http://talktoislam.com/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://oneshot.lk/user/profile/384639 https://livestocktrader.com/author/dautubdsland/ http://tanphu.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=837810&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 https://devpost.com/johannsendyhr348 http://qa.supermap.com/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland http://www.adaxes.com/questions/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://www.putfree.com/user/profile/743475 http://www.biagiodanielloflash.com/home/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1295393 http://foxilla.ch/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland http://gitlab.aic.ru:81/dautubdsland http://thongke.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=79501&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 https://www.gamespot.com/profile/johannsendyhr/about-me/ http://hmsay.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=848037 https://musescore.com/user/42411149 https://www.kharkhorincourt.gov.mn/user/dautubdsland/ https://www.transtats.bts.gov/exit.asp?url=https://dautubds.land/ https://githomelab.ru/dautubdsland https://amara.org/en/profiles/profile/LsqmoArMhW4BRmJVU93YgF6KP0Jx-osDDEzV9PQXbV0/ https://yoyoafrica.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=704585 http://sc.sie.gov.hk/TuniS/dautubds.land/ https://gitlab.jonasled.de/dautubdsland http://qa.pandora-2.com/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://peatix.com/user/10811203 https://code.getnoc.com/dautubdsland https://ask.fm/dautubdsland94 https://www.spreaker.com/user/15887803 https://gitlab.syntra-limburg.be/dautubdsland https://git.sicom.gov.co/dautubdsland https://bbs.pku.edu.cn/v2/jump-to.php?url=https://dautubds.land/ http://ask.bacagadget.com/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland http://answers.codelair.com/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://dev.funkwhale.audio/dautubdsland https://unsplash.com/@dautubdsland http://hoichuthapdo.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=61983&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 http://voberhaat.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=219874 http://static.202.230.76.144.clients.your-server.de/dautubdsland https://forum.acronis.com/user/380111 https://gitlab.prodap.ap.gov.br/dautubdsland http://www.cuchi.hochiminhcity.gov.vn/Lists/Hoi_Dap_DB/DispForm.aspx?ID=6115 http://jorconsulate.com/newen/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1350920 https://www.empowher.com/users/dautubdsland https://os.mbed.com/users/dautubdsland/ https://git.ociotec.com/dautubdsland https://raovatnailsalon.com/author/dautubdsland/ http://www.astro.wisc.edu/?URL=dautubds.land/ https://crockor.net/user/profile/507189 https://git.technode.com/dautubdsland https://autohub.ng/user/profile/998156 https://godotengine.org/qa/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland https://dribbble.com/dautubdsland https://forums.bestbuy.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/2264822 https://zippyshare.com/dautubdsland https://gitlab.kitware.com/dautubdsland https://git.virtual-sr.com/dautubdsland https://disqus.com/by/dautubdsland/ https://gitlab.tue.nl/dautubdsland https://comicvine.gamespot.com/profile/johannsendyhr/about-me/ http://psnfusion.com/content/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1199706 https://repo.getmonero.org/dautubdsland https://www.scoop.it/u/dautubdsland http://merry.ee.ncku.edu.tw:8083/dautubdsland http://www.dellemimose.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2488160 https://k289gitlab1.citrin.ch/dautubdsland https://emc-git.polito.it/dautubdsland http://www.answerpail.com/index.php?qa=user&qa_1=dautubdsland http://www.redsea.gov.eg/taliano/Lists/Lista%20dei%20reclami/DispForm.aspx?ID=1430400 https://gitlab.borg-caution.be/dautubdsland http://gitlab.shop.hisense.com/dautubdsland https://wacowla.com/chineseclassifieds/author/dautubdsland/ https://michigan.budtrader.com/author/dautubdsland/ https://gitlab.sgalinski.de/dautubdsland https://www.veoh.com/users/dautubdsland http://www.authorstream.com/dautubdsland/ https://umraniyescort.net/author/dautubdsland/ https://0xacab.org/dautubdsland https://wefunder.com/leefogh https://community.opengroup.org/dautubdsland http://projectcs.sci.ubu.ac.th/dautubdsland http://www.bsaa.edu.ru/bitrix/rk.php?goto=https://dautubds.land/ https://nootheme.com/forums/users/dautubdsland/ https://lib02.uwec.edu/ClarkWiki/index.php?title=Thng-tin-th-trng-Bt-ng-sn-q http://patslondon.co.uk/author/dautubdsland


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
最終更新日時: 2021-12-25 (土) 15:49:43 (342d)