Năm 2022, môt khu ph?c h?p du l?ch m?i nh?t, đ?ng c?p đã đ??c t?p đoàn Sun Group lên k? ho?ch th?c hi?n cùng m?c tiêu bi?n Hòn Th?m tr? nên đ?o Thiên Đ??ng, th? ph? du l?ch m?i t?i Phú Qu?c. N?i b?t nh?t có th? k? t?i s? phân khu bi?t th? Hòn Th?m, phân khu c?a s? th??ng l?u, riêng t? và cao c?p. V?i mong mu?n mang t?i không gian ngh? d??ng riêng t? nh?t, t?p đoàn Sun Group đã khéo léo quy ho?ch phân khu bi?t th? t?i đi?m c?c nam đ?o Hòn Th?m. https://trannghia.net/shophouse-santorini-hon-thom/ m?i lo?i hình bi?t th? n?m nép mình bên nh?ng d?c đá hùng vĩ. https://sungrouphonthom.net/shophouse-hon-thom/ quanh b?i nh?ng tán r?ng t? nhiên và có đ??c riêng cho mình bi?n Bãi Nôm tuy?t đ?p.Nh?ng lo?i hình bi?t th? Hòn Th?m s? n?m ? h? sinh thái cao c?p Sun Group Phú Qu?c. D? án đ??c xây d?ng trên v?nh bi?n đ?p và yên tĩnh nh?t Hòn Th?m. V?i làn n??c trong xanh ng?c bích đ?c tr?ng, bóng d?a xanh t?a mát cùng b? cát tr?ng m?n kéo dài vô t?n.Bi?t th? Hòn Th?m c?a Sun Group x?ng đáng là n?i d?ng chân lý t??ng đ? t?n h??ng k? ngh? d??ng sau th?i gian làm vi?c căng th?ng. Đ?? bi?t, nh?ng ngôi bi?t th? t?i Hòn Th?m s? có m?t nét riêng vô cùng đ?c bi?t. Ch?c ch?n s? thu hút du khách ghé thăm và là m?t trong s? nh?ng khu ngh? d??ng h?ng sang đáng s?ng nh?t t?i Vi?t Nam trong kho?ng th?i gian t?i.


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
最終更新日時: 2022-03-07 (月) 13:24:27 (270d)